April 12, 2020

เครื่องสแกนเนอร์ทำงานอย่างไร

สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญยิ่งสำหรับการทำงานในยุคสารสนเทศเทคโนโลยีของสแกนเนอร์แยกออกได้ ดังนี้

  • Flatbed scanners บางทีเรียกว่า สแกนเนอร์ แบบตั้งโต๊ะ สแกนเนอร์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด
  • Sheet - fed  scanners เหมือนกับสแกนเนอร์ แบบตั้งโต๊ะ  เพียงแต่มีอุปกรณ์ป้อนกระดาษเพิ่มขึ้น
  • Handheld - scanners เทคโนโลยีแบบเดียวกันกับสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะ มีขนาดเล็ก ใช้มือสแกนแทนมอเตอร์ ความละเอียดในการอ่านบาร์โค้ดไม่เท่าแบบตั้งโต๊ะไม่ได้ พกพาสะดวก
  • Drum - scanners สแกนเนอร์ขนาดใหญ่ใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการความละเอียดสูง เทคโนโลยีที่ใช้คือ หลอดโฟโต้มัลติไพเออร์ (Photomultipliers) ย่อเป็นหลอด  PMT เอกสารที่ต้องการสแกนจะนำไปม้วนติดกับหลอดแก้ว ภายในหลอดแก้วมีแหล่งกำเนิดแสงส่องไปที่เอกสาร และสะท้อนออกมาเป็นลำแสง 3 ลำ แสงแต่ละลำผ่านฟิลเตอร์ 3 สี เพื่อเข้าสู่หลอดมัลติไพเออร์เพื่อเปลี่ยนพลังงานของแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

หน้าที่หลักของเครื่องสแกนเนอร์

การแปลงสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า โดยการสแกนภาพหรือตัวอักษรที่อยู่ในเอกสารเสร็จแล้วบันทึกเป็นข้อมูลทางดิจิตอลลงในสื่อบันทึกของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์บางรุ่นมีโปรแกรมพิเศษที่สามารถแยก และแปลตัวอักษรที่สแกนได้ด้วย เรียกระบบนี้ว่า Optical character recognition ย่อเป็น OCR เมื่อได้ภาพที่สแกนแล้ว สามารถนำภาพที่ได้มาตกแต่งในคอมพิวเตอร์แล้วนำรูปไปใช้งานต่างๆได้

© Copyright 2023 -Retail Business Services Co., Ltd. - All Rights Reserved
envelopephone-handsetmap-marker