April 13, 2020

DataBar : RSS (Reduced Space Symbology)

DataBar : RSS (Reduced Space Symbology)

GS1 DataBar คือ บาร์โค้ดอีกรูปแบบหนึ่งที่มีขนาดเล็ก และบันทึกข้อมูลได้มากกว่า บาร์โค้ดในรูปแบบ EAN / UPC อดีตมีชื่อเรียกว่า RSS (Reduced Space Symbology) โดยบาร์โค้ด GS1 DataBar สามารถบรรจุข้อมูลที่สามารถทำการย้อนกลับของที่มาของสินค้าได้ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออก สามารถจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศที่มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบาร์โค้ด GS1 DataBar สามารถระบุการใช้งานร่วมกับ หมายเลข Application Identifiers (AIs) เช่น ข้อมูลวันที่ผลิต, วันที่หมดอายุ, น้ำหนัก เป็นต้น

จากความสามารถดังกล่าวทำให้ GS1 DataBar เป็นบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับ การระบุสินค้าที่มีหน่วยการขายไม่คงที่ (Variable measure product) เช่น อาหารสด ผลไม้ หรืออาจใช้กับสินค้าที่มีขนาดเล็ก เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงสินค้าที่มีราคาแพง เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยา อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง และอัญมณี เป็นต้น

การ ใช้งานบาร์โค้ด GS1 DataBar นอกจากจะมีการใช้กับสินค้าปลีก แล้วสามารถใช้กับสินค้าส่ง ณ จุดกระจายสินค้าได้อีกด้วย เนื่องจากโครงสร้างของ GS1 DataBar นั้นรองรับ ระบบ GTIN-14 ที่สามารถรวมอยู่ในสัญลักษณ์บาร์โค้ด GS1 DataBar จึงเป็นไปได้ว่าจะมีการใช้งาน DataBar เพื่อการกระจายสินค้าในอนาคต

ประโยชน์ของ GS1 DataBar ที่มีต่อธุรกิจ

 • สามารถระบุความแตกต่างของสินค้าได้เป็นรายชิ้น
 • เพิ่มความแม่นยำในการบ่งชี้ตัวสินค้าที่มีปริมาณน้ำหนักที่ไม่แน่นอน
 • ลดกระบวนการควบคุมการทำงาน
 • เพิ่มความสามารถในการสืบย้อนกลับ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเติมเต็มสินค้าในคลังสินค้า
 • ช่วยในการจัดการข้อมูลให้สะดวกขึ้น
 • ช่วยจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำหน่าย หรือวันที่หมดอายุ
 • ช่วยจัดการข้อมูลในส่วนของน้ำหนักสินค้า
 • เพิ่มความสามารถในการสแกนที่ใช้ร่วมกับสินค้าที่มีขนาดเล็ก
 • ความสามารถในการระงับการขายสินค้าที่หมดอายุ และการเรียกคืนสินค้า
 • เพิ่มความพอใจของลูกค้าที่สามารถสืบย้อนกลับข้อมูลของสินค้าได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างสัญลักษณ์ GS1 DataBar ในรูปแบบต่างๆ

 • GS1 DataBar Stacked Omnidirectional เหมาะสำหรับการระบุสินค้าอาหารสด และสินค้าที่มีขนาดเล็ก สามารถบันทึกข้อมูลเลขหมาย GTIN เท่านั้น
 • GS1 DataBar Omnidirectional เหมาะสำหรับการระบุสินค้าที่มีขนาดเล็ก สามารถบันทึกข้อมูลเลขหมาย GTIN เท่านั้น
 • GS1 DataBar Expanded เหมาะสำหรับการระบุสินค้าที่มีปริมาตรน้ำหนักที่ไม่แน่นอน สามารถบันทึกข้อมูลเลขหมาย GTIN และรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมได้
 • GS1 DataBar Expanded Stacked เหมาะสำหรับการระบุสินค้าที่มีปริมาตรน้ำหนักที่ไม่แน่นอน สามารถบันทึกข้อมูลเลขหมาย GTIN และรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมได้

ขอขอบคุณ

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
http://gs1thailand.org/main/gs1standardsystem.php?id_view=20130519000060

© Copyright 2023 -Retail Business Services Co., Ltd. - All Rights Reserved
envelopephone-handsetmap-marker