SmartSales (VanSales & SalesForce Automation) โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ

SmartSales (VanSales & SalesForce Automation) โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ ขายสินค้าบนรถบรรทุกสินค้า (VanSales) และรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า (SalesForce) ที่จะเข้ามาช่วยจัดการ การขายให้ง่าย และช่วยปิดการขายได้รวดเร็วมากขึ้น ช่วยควบคุมสต๊อกได้อย่างแม่นยำ สามารถพกพาเข้าไปทำกิจกรรมการขายได้ทุกที่ เป็นระบบที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี

Description

SmartSales (VanSales & SalesForce Automation) โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ

+++ โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ และหน่วยเครดิตโดยเฉพาะ +++

SmartSales (VanSales & SalesForce Automation) โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ  เป็นโปรแกรมที่รันบน Tablet ระบบ Android และใช้ควบคู่กับปริ้นเตอร์พกพาที่มีขนาดกระทัดรัด เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth สามารถพิมพ์บิล ให้ลูกค้าได้ทันที และใช้เป็นใบกำกับภาษี (Invoice) / ใบลดหนี้ (Credit Note) ถูกต้องตามกรมสรรพากร
รวมทั้งการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้า และแนะนำการสั่งซื้อ การเก็บเงินค้างชำระ ระบบควบคุมสินค้าคงคลังบนรถบรรทุก การตรวจนับสินค้าประจำงวด การรับคืนสินค้าจากลูกค้าการขอเบิกสินค้าระหว่างทางของพนักงานขาย รายงานที่ดูได้ตลอดเวลา และทำงานร่วมกับระบบระบุตำแหน่งพิกัดร้านค้าด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS )
มีระบบการซิงค์รับ-ส่งข้อมูลกับสำนักงานที่รวดเร็ว ผ่านอินเตอร์เน็ต Wi-Fi, Hotspot, เน็ตซิม 3G, 4G สำหรับสำนักงาน สามารถบริหารจัดการแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วางแผนการพบลูกค้า กำหนดราคา และแผนการส่งเสริมการขาย กระจายข่าวสารให้พนักงานขาย สามารถดูรายงานต่างๆได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งยังดูรายงานในรูปแบบแผนที่ได้ เช่น รายงานการขายสินค้าตามตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า รายงานการพบลูกค้าของพนักงานขายบนแผนที่ เป็นต้น

คุณสมบัติสำคัญของ SmartSales (VanSales & SalesForce Automation) โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ (ทุกภารกิจในหนึ่งเดียว)

 • รองรับธุรกิจที่มีหลายสาขา และแต่ละสาขามีได้หลายคลังสินค้า
 •  รองรับธุรกิจที่มีศูนย์กระจายสินค้า (Distributor Management) และดูรายงานต่างๆ รวมที่ส่วนกลาง (Consolidate Report)
 • เป็นระบบที่รองรับการขายแบบหน่วยรถ (Van Sales) และแบบหน่วยเครดิต
 • (Sales Force) อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน
 • มีรูปสินค้าประกอบ ทำให้ง่ายในการเลือกสินค้าขาย และป้องกันความผิดพลาด
 • มีรูปร้านค้าประกอบ แสดงแผนที่พิกัด และสามารถนำเส้นทางไปยังร้านค้าได้อย่างง่ายดาย
 • รองรับหน่วยขายได้ไม่จำกัด (ตัดสต๊อกตาม Packing Size) และกำหนดราคาขายแต่ละหน่วยสินค้าได้อิสระ (Standard Price)
 • รองรับการจ่ายเงินแบบ QR Code
 •  กำหนดชุดราคาขาย (Price List Group) ได้ไม่จำกัด
 • รองรับการตั้งโปรโมชั่นสินค้าแบบรายตัวสินค้า (Item Promotion)
 • รองรับการตั้งโปรโมชั่นสินค้าแบบรายกลุ่มสินค้า (Group Promotion)
 • รองรับการตั้งโปรโมชั่นสินค้าแบบกระเช้าสินค้า (Combo Set Promotion)
 • รองรับการให้โปรโมชั่นท้ายบิล (Bill Discount)
 • กำหนดกลุ่มลูกค้า (Attribute Group) ได้อย่างไม่จำกัด ส่งผลให้โปรโมชั่นต่างๆ และชุดราคาขาย สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าที่จะใช้ได้อย่างชัดเจน
 • สามารถกำหนดกลุ่มสินค้าให้พนักงานขายแต่ละคนได้ (Group of Sales Product) ให้ขายหรือเห็นเฉพาะสินค้าที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น
 • มีโมดูล Audit ให้ทางพนักงานขายเข้าทำกิจกรรมต่างๆ เช่น Call Card, Sales Talk, Merchandise, PC Brief, Deposit เป็นต้น
 • สามารถบันทึกค่าใช้จ่าย -รายรับ (Expenses) ของพนักงานขาย
 • ตั้งคำถามแบบสำรวจการตลาด (Market Survey) เพื่อนำข้อมูลดิบที่ได้ไปวิเคราะห์ผลและใช้วางแผนกลยุทธทางการตลาด
 • ควบคุมการขาย ณ จุดพิกัดที่ตั้งจริงของลูกค้า ถ้านอกพิกัดต้องได้รับการอนุมัติก่อน (มีทั้งแบบ Auto และ Manual)
 • กำหนดเป้าหมายการขาย (Sales Target) ของแต่ละพนักงานขายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย
 • ที่ Back Office สามารถออกใบกำกับภาษี หรือใบลดหนี้ โดยอ้างถึง ใบสั่งซื้อ หรือใบรับคืนชั่วคราว ที่ Tablet ส่งมาให้
 • ที่ Back Office สามารถคีย์ขายและพิมพ์ใบกำกับภาษีได้โดยตรง
 • รองรับการตรวจนับสินค้าบนรถ (Stock Count On Van) ในระหว่างรอบขายหรือปิดรอบขาย และปรับปรุงสต็อกให้อัตโนมัติ
 •  กำหนด Security แต่ละกลุ่มผู้ใช้งานได้ถึงแต่ละเมนูของโปรแกรม
 •  รายงานต่างๆ แสดงเป็นรูปแบบรายงานทั่วไป, กราฟ (วงกลม, แท่ง, เส้นตรง) เช่น
  - รายงานขาย (about 18 reports),
  - รายงานรับคืน (about 7 reports),
  - รายงานการเก็บเงิน (about 6 reports),
  - รายงานสต็อกสินค้า (about 18 reports),
  - รายงานอื่นๆ (about 20)

 

 

ประโยชน์ของ SmartSales (VanSales & SalesForce Automation) โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ

เทคโนโลยีที่ก้าวไกล ประกอบกับซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถให้ข้อมูลเพียบพร้อมอยู่บนฝ่ามือ ทุกภารกิจของพนักงานขายสำเร็จอย่างรวดเร็วและถูกต้อง พนักงานขายสามารถพบลูกค้าได้มากขึ้น
นั่นหมายถึง ยอดขายที่จะเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายจะลดลง จากการที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน ลดความยุ่งยาก สับสน และล่าช้าจากข้อมูลที่ผิดพลาดได้ง่ายจากพนักงานขาย หรือพนักงานป้อนที่ข้อมูลเอง เช่น ราคาขาย ยอดรวม ยอดเก็บเงิน และอื่น ๆ
การสื่อสาร รับ-ส่งข้อมูล และรายงานที่รวดเร็ว ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากจะทำให้ลูกค้าประทับใจแล้ว ยังเป็นการเสริมภาพพจน์ ขององค์กรอีกด้วย
จากการทำงานที่เป็นระบบ การวางแผนการส่งเสริมการขายกำหนดราคา ของแถม กำหนดสายการจัดระบบการวิ่งรถกำหนดเส้นทางการเดินทาง (Route) วางแผนการพบลูกค้า
ตั้งเป้าหมายการขายในการเก็บเงินค้างชำระ ควบคุมวงเงินเครดิต และอื่นๆจะถูกกำหนดโดยส่วนกลาง โดยฝ่ายบริหาร ทำให้การควบคุม ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ SmartSales จะทำให้การควบคุมสินค้าคงคลังบนรถบรรทุกสินค้า ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ทำไมต้องซื้อ ซอฟต์แวร์ ระบบ การ ขนส่ง และ กระจาย สินค้า SmartSales กับเรา เพราะ เราได้พัฒนา โปรแกรมบริหารจัดการขายเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมความสมบูรณ์ของ ระบบโปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ หรือขายสินค้าบนรถบรรทุกสินค้า VanSales เข้ากับ ระบบการรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า SalesForce Automation จนสามารถใช้งานได้อย่างเสถียร ด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี จนกลายเป็น Software Solution ตัวช่วยในการขายแบบครบวงจร ช่วย ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้องค์กร ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 1. การใช้ โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ ที่ด้อยคุณภาพ จะนำปัญหา หรือ ข้อ บกพร่อง ที่ อาจ เกิด ขึ้น ทำให้การทำงานสะดุด และ เสียเวลา การทำงานซ้ำซ้อน ข้อมูลไม่มีการเชื่อมโยง ซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสในการทำยอดขายให้เติบโต ระบบ van sale เป็นโปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานของคน ทำให้การบริหารงานทำได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ตรวจสอบงานทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ
 2. ซอฟท์แวร์ระบบ การ ขนส่ง สินค้า SalesForce & Van Sales ครบวงจร รวม โปรแกรมหน่วยรถ โปรแกรมหน่วยเครดิต ระบบ การ ส่ง สินค้า SalesForce Automation พัฒนาโดยคนไทย ราคาสำหรับคนไทยเหมาะสำหรับ SME จนถึงธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ (สามารถสอบถามบริษัทชั้นนำที่ได้นำระบบเราไปใช้งานในปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จากเบอร์โทรที่แสดงหน้าเวปไซด์) การันตีด้วยประสพการณ์ที่ยาวนาน พร้อมบริการ ปรับแต่งระบบให้เป็นไปตามการใช้งานของแต่ละบริษัท Customize ตาม การใช้งานขององค์กรของของคุณ
 3. Vans sale โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ ได้รับการพัฒนาจนมีความเสถียร หมดปัญหาเรื่อง Error, Bug ที่มักพบบ่อยๆ ในการใช้โปรแกรมที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือโปรแกรมที่พึ่งพัฒนามาได้ไม่นาน ล่าสุดปัจจุบันนี้เพื่อก้าวทันเทคโนโลยี ระบบการขายเคลื่อนที่ Van Sales และ Sales Force โปรแกรม Smartsales สามารถรันบน Tablet ด้วย ระบบ Android ที่สามารถเชื่อมต่อกับปริ้นเตอร์พกพาที่มีขนาดกะทัดรัดผ่าน Bluetooth (ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของหลากหลายยี่ห้อ สามารถดูรายละเอียดสินค้าได้จากหน้าเวปไซด์) ทำให้การจัดการงานขายง่ายและปิดการขายได้เร็วขึ้น
 4. ซอฟต์แวร์ ระบบ การ ขนส่ง และ กระจาย สินค้า Van Sales ไทย ได้มีการปรับแต่งให้เข้ากับระบบของการทำงานแบบคนไทย สามารถใช้ภาษาไทยได้ เป็นโปรแกรมที่ทำงานง่าย ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน สามารถพิมพ์บิลให้ลูกค้าได้ทันที ทำงานได้สะดวก ด้วยต้นทุนที่ประหยัดสุดๆ และสามารถควบคุมสต็อกได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 5. ติดต่อเราได้ง่าย โดย คุยออนไลน์ Live Chat ผ่านเวปไซด์, ส่งไลน์, Facebook หรือ โทรศัพย์คุย กับเจ้าหน้าที่ มีประการณ์ ความรู้เรื่อง ระบบโปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ Van sales & SalesForce เป็นอย่างดี เราพร้อมดูแลตลอดเวลาทำการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ซอฟท์แวร์ธุรกิจครบวงจรได้ทั้ง Online & Offline นอกจากนี้ทางเรายินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นเดินทางไปนำเสนอระบบที่บริษัทของท่าน
 6. ถ้าลูกค้าพบปัญหาในการทำงาน เรามีแผนก Support เพื่อดูแลลูกค้าเบื้องต้น เป็นบริการหลังการขาย ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งาน บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น, รีโมทออนไลน์, Zoom และเรายังมีบริการถึงที่ (Onsite Service) ตลอดอายุการใช้งาน
 7. โปรแกรมหน่วยรถ VanSales ของเรายังมี ระบบติดตามสถานะการสั่งซื้อ ทำงานร่วมกับระบบระบุตำแหน่งพิกัดร้านค้าด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS ) มีระบบการซิงค์รับ-ส่งข้อมูลกับสำนักงานใหญ่ที่รวดเร็ว
 8. การนำโปรแกรมไปใช้งานหลังจากการส่งมอบงาน เรามีระบบเทรนนิ่งสำหรับองค์กร อบรมผู้ใช้งานฟรี เรียนรู้ขั้นตอน พร้อมเทคนิคการใช้งานระบบ และฟังก์ชั่นต่างๆ พร้อม Workshop ปฎิบัติจริง มีการทำวีดีโอตัดต่อสั้นๆ ส่งให้ดูหากลูกค้าติดปัญหาการใช้งาน โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง IT ก็สามารถใช้งานได้ง่าย
 9. โปรแกรมบริหารงานขาย SalesForce Automation ช่วยบริหารจัดการแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วางแผนการพบลูกค้า กำหนดราคา และแผนการส่งเสริมการขาย กระจายข่าวสารให้พนักงานขาย นอกจานี้ยังสามารถดูรายงานต่างๆได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถดูรายงานในรูปแบบแผนที่ เช่น รายงานการขายสินค้าตามตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า รายงานการพบลูกค้าของพนักงานขายบนแผนที่ เป็นต้น
 10. นอกเหนือจากคุณสมบัติที่แสดงในรายละเอียดของระบบ Software Solution Smartsales ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ต่อไปในอนาคตระบบที่มีอยู่ก็จะยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง เพราะการพัฒนาระบบบริหารจัดการต้องทำอย่างต่อเนื่องกับโลกที่มีการพัฒนาตลอดเวลา (In Need for a Growth Solution) เพื่อให้การทำงานของระบบสามารถนำไปใช้งานให้เหมาะกับการทำงานของลูกค้ามากที่สุด และจัดการออกแบบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
 11. เพื่อการทำงานที่ไร้รอยต่อ ทำให้สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างอัตโนมัติ มีการตรวจสอบการทำงานได้ทุกอย่าง (Tracking everything you do) และทำรายงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กราฟวงกลม, กราฟแท่ง, กราฟเส้นตรง มีการแสดงผลของรายงานแบ่งเป็นหลากหลายประเภทเช่น รายงานขาย (18 reports), รายงานรับคืน (7 reports), รายงานการเก็บเงิน (6 reports), รายงานสต็อกสินค้า (about 18 reports) สามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายธุรกิจ เช่น งานให้บริการทางการแพทย์, ธุรกิจอาหาร, ธุรกิจการขนส่งสินค้า, ธุรกิจการศึกษา, การจัดการการผลิต, ธุรกิจบริการการเงิน, ธุรกิจบันเทิง, ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ และอื่นๆ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการกระจายสินค้าอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ
 12. โปรแกรมบริหารงานขาย ที่กล่าวมาทั้งหมด เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เหนือคู่แข่ง ระบบยังมีจุดเด่นที่เราแตกต่างได้แก่ ความสามารถในการรองรับการตั้งโปรโมชั่นสินค้าที่หลากหลายได้แก่ โปรโมชั่นสินค้าแบบรายตัวสินค้า (Item Promotion), โปรโมชั่นสินค้าแบบรายกลุ่มสินค้า (Group Promotion), โปรโมชั่นสินค้าแบบกระเช้าสินค้า (Combo Set Promotion), โปรโมชั่นท้ายบิล (Bill Discount) เพราะรู้ว่า แต่ละธุรกิจมีความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า ระบบยังสามารถกำหนดกลุ่มลูกค้า (Attribute Group) ได้อย่างไม่จำกัด ส่งผลให้โปรโมชั่นต่างๆ และชุดราคาขาย สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าที่จะใช้ได้อย่างชัดเจน
 13. นอกเหนือจากลูกค้าแล้ว ท่านยังสามารถกำหนดกลุ่มสินค้าให้พนักงานขายแต่ละคนได้ (Group of Sales Product) เพื่อให้ขายหรือเห็นเฉพาะสินค้าที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น

โปรแกรมบริหารการขายบนรถเคลื่อนที่ Vans sale ได้ผ่านการพัฒนาจนมี Function ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีผู้ใช้แล้วมากมาย ทำให้การจัดการงานขายทำได้ง่ายดาย เป็นเครื่องมือช่วยจัดการพนักงานขายนอกสถานที่โดยใช้การสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ปรึกษาฟรี ฝ่ายขายยินดีให้บริการ

  Download Data Sheet

   Reviews

   There are no reviews yet.

   Be the first to review “SmartSales (VanSales & SalesForce Automation) โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ”

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   © Copyright 2023 -Retail Business Services Co., Ltd. - All Rights Reserved
   envelopephone-handsetmap-marker